DESENVOLUPAMENT ORGANITZACIONAL D’ESTRATÈGIES

Des de la nostra experiència i de forma conjunta amb el client, oferim serveis de consultoria per acompanyar al client en el desenvolupament d’estratègies empresarials i organitzatives, que siguin realistes i sostenibles en l’Organització.
Les intervencions contemplen des d’una visió sistèmica, les relacions que s’estableixen entre els diversos elements del sistema i les persones que l’integren.

Intervenim en els processos de canvi, actualització, innovació i millora, d’anàlisi i reorientació en la cultura organitzativa, processos de successió, de fusió d’empreses, de creixement i sostenibilitat.

Tenim sempre en compte a les persones que integren l’organització i que es responsabilitzen i es comprometen amb el procés i els objectius, conscients de la importància d’aquest compromís.
Facilitem el desenvolupament de competències de lideratge i de comunicació eficaç, que té en compte a les persones i estan orientades a resultats.

Són processos personalitzats i se centren en el present i en la demanda concreta treballant conjuntament amb el client enfocats en l’encàrrec, en la tasca, i creant espais que generin la obtenció de resultats concrets i satisfactoris per a l’organització.